2019-03-18 Powołanie Nowego Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Pan Fausto Iori został powołany na Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A., przez Radę Nadzorczą, w trybie uzupełnienia składu Rady. 


Informacje na temat nowego Członka Rady: 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana;
Fausto Iori, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Termin upływu kadencji upływa z chwilą zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2018 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;
Magister Inżynier Elektronik (Uniwersytet w Padwie, Włochy), doktorat na Uniwersytecie Berkeley, Kalifornia.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta; brak.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem;
1996-2002 założyciel i Członek Zarządu spółki Efinance Consulting SpA. (firma konsultingowa). 
2002-2018 Członek Zarządu w Efinance Consulting Reply – Reply SpA REY – włoskiej spółki giełdowej (segment STAR). 
Dyrektor Zarządzający EcorNaturaSi SpA. od stycznia 2019 roku.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; brak

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego; brak

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej – nie

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie

  • Sławomir Chłoń – Prezes