2019-07-12 Raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2019 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-06-25 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje o powołaniu Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. dnia 25.06.2019 roku.Wszyscy wybrani byli członkami dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki. Wybrani zostali:Pan Michał DąbrowskiPan Fabio Silvio BrescacinPan Michael AndersPan Wiktor RaszkowskiPan Fausto Iori

2019-06-25 Uchwały podjęte na WZA dnia 25.06.2019 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25 czerwca 2019 r. wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna:§4 ust. 2 …

2019-06-13 Raport miesięczny za maj 2019

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za Maj 2019. ORGANIC-raport-miesiczny-za-maj-2019

2019-05-15 Raport za I kwartał 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2019r. Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Sławomir Chłoń – Prezes …

2019-05-14 Raport bieżący za kwiecień 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Pobierz plik

12-04-2019 Raport miesięczny za marzec 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Pobierz plik

2019-04-05 Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.   Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu POBIERZ PLIK

2019-04-05 Raport roczny jednostkowy

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2018. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu POBIERZ PLIK

2019-03-18 Powołanie Nowego Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Pan Fausto Iori został powołany na Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A., przez Radę Nadzorczą, w trybie uzupełnienia składu Rady.  Informacje na temat nowego Członka Rady: a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz …