2018-06-22 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku. Pobierz plik

2018-06-22 Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 22 czerwca 2018 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 22 czerwca 2018 r., wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: §4 ust. …

2018-05-24 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

WZW 23.06.2017

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na WZA 23.06.2017 Pobierz plik Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Pobierz plik Uchwały WZA z 23 czerwca 2017 roku Pobierz plik     Akcjonariat na dzień 24.05.2017  Pobierz plik Pozostałe dokumenty na WZW 23.06.2017. do …

ZWZ 12.05.2016

Opinia z badania sprawozdania jednostkowego Organic Farma Zdrowia za 2015 rok Opinia z badania sprawozdania skonsolidowanego Organic Farma Zdrowia za 2015 rok Raport z badania sprawozdania jednostkowego Organic_Farma_Zdrowia SA za 2015 rok Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2015 rok RAPORT_JEDNOSTKOWY_za_2015_ROK_Organic_Farma_Zdrowia_S.A. …

ZWZ 20.05.2015

Organic Farma Zdrowia S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ZA 2014 ROK Organic Farma Zdrowia S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2014 ROK Opinia z badania sprawozdania jednostkowego za 2014 Opinia z badania sprawozdania skonsolidowanego za 2014 Raport z badania sprawozdania jednostkowego za 2014 Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego za …

ZWZ 16.05.2014

Organic Farma Zdrowia S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ZA 2013 ROK Organic Farma Zdrowia S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2013 ROK Opinia z badania sprawozdania jednostkowego za 2013 Opinia z badania sprawozdania skonsolidowanego za 2013 Raport z badania sprawozdania jednostkowego za 2013 Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego za …

ZWZ 19.04.2011

Opinia i Raport z badania Sprawozdania Finansowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2010 rok.pdf Organic Farma Zdrowia S.A. – RAPORT ZA 2010 ROK.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego, oraz Sprawozdania Zarządu za 2010 rok.pdf Treść …

ZWZ 17.04.2012

Organic Farma Zdrowia S.A. – RAPORT ZA 2011 ROK.pdf Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Organic Farma Zdrowia S.A.pdf Raport z badania sprawozdania finansowego za 2011 Organic Farma Zdrowia S.A.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny …

ZWZ 24.04.2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnosci w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny spr fin oraz Sprawozdania Zarządu za 2012 rok Sprawozdanie RN z oceny skons spr fin za 2012 rok Opinia i raport z …