Statut Organic Farma Zdrowia

 

Statut Organic Farma Zdrowia SA.pdf


TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§1
1. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna. 
2. Spółka może używać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. 
§2
1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 
2. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. 
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
§4
Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254117. 


II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.
§5
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo włączając działalność usługową (PKD 01), 
2) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10), 
3) Produkcja napojów (PKD11), 
4) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13), 
5) Produkcja odzieży (PKD 14), 
6) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), 
7) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
8) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20), 
9) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32), 
10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), 
12) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 
13) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
14) Zakwaterowanie (PKD 55), 
15) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
16) Działalność wydawnicza (PKD 58), 
17) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), 
18) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z ), 
19) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 
20) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 
21) Leasing Finansowy (PKD 64.91 Z), 
22) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), 
23) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 
24) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
25) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 
26) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81),
27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
28) Technika (PKD 85.32.A),
29) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), 
30) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), 
31) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), 
32) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z.),
33) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów(PKD 52.10.B) 
34) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
35) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z) 
36) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z) 
37) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
38) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z). 
2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń. 
III. KAPITAŁ SPÓŁKI.
§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.182.326,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 4.182.326 (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji oznaczonych numerami od 000.000.001 do 004.182.326 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 
2. Akcje są równe i niepodzielne. 
3. Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi przy czym: 
1) Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.625.725 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy,
2) Akcje serii A o numerach od A-000.625.726 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi zwykłymi. 
Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela po dniu 05 listopada 2009 r.
4. Akcje serii B o numerach od B-000.764.776 do B-001.529.550 są akcjami na okaziciela. 
5. Akcje serii C o numerach od C-001.529.551 do C-001.603.080 są akcjami na okaziciela. 
6. Akcje serii D o numerach od D-001.603.081 do D-001.941.761 są akcjami na okaziciela. –
7. Akcje serii E o numerach od E-001.941.762 do E-002.198.764 są akcjami na okaziciela. —
8. Akcje serii F o numerach od F-002.198.765 do F-003.472.737 są akcjami na okaziciela. —
9. Akcje serii G o numerach od G-003.472.738 do G-003.883.696 są akcjami na okaziciela. –
10. Akcje serii H o numerach od H-003.883.697 do H-004.182.326 są akcjami na okaziciela. –
11. Akcje serii I o numerach od I-004.182.327 do 004.482.326 są akcjami na okaziciela. 
12. Założycielami Spółki są: 
1) Sławomir Chłoń, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska. 
§7
Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez założycieli w następujący sposób: 
1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 695.250,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) przy czym: 
a. 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A- 000.347.625, które są akcjami imiennymi; 
b. 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B- 001.112.400, które są akcjami na okaziciela, 
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 556.200,00 zł (słownie; pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) przy czym: 
a. 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626 do A- 000.625.725, które są akcjami imiennymi;
b. 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B- 001.390.500, które są akcjami na okaziciela, 
3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym:
a. 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000. 625.726 do A-000.695.250, które są akcjami imiennymi; 
b. 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B-001.460.025, które są akcjami na okaziciela, 
4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym:
a. 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A- 000.764.775, które są akcjami imiennymi; 
b. 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B- 001.529.550, które są akcjami na okaziciela. 
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na żądanie akcjonariusza. Koszty zamiany ponosi Spółka. 
§ 8
Wyklucza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 
§ 9
Akcje są zbywalne.
§ 10
1. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. 
2. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych należy złożyć na piśmie Zarządowi Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciążenia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciążanych akcji. —————————————————————————-
3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi założyciele Spółki w ilości proporcjonalnej do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Jeżeli którykolwiek z założycieli nie korzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, wówczas pozostali założyciele mogą nabyć te akcje w proporcji jak wyżej. ——————————————
4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaże nabywcę akcji. W przypadku nie wskazania nabywcy przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na każdą osobę trzecią. ——————————————
5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niż założyciele powoduje utratę uprzywilejowania.
§ 11
1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę. ——————————————————————-
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. –
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. —————-
§ 12
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia. ————————————————————————————-
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. ————————————————————————————
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. —————————————————————————
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. ——————————
§ 13
1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji wysokości podwyższonego kapitału zakładowego. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. —————
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. —————————————————————————————————-
4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.136.744 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) złote. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. —————————————————————-
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. ————
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. ——————————————-
7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne – podejmuje Zarząd. ——————————————————————–
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. ————————————————
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. ——————————————
IV. ORGANY SPÓŁKI.
§ 14
Organami Spółki są: ———————————————————————————————–
1) Walne Zgromadzenie, ————————————————————————–
2) Rada Nadzorcza, ——————————————————————————–
3) Zarząd. ——————————————————————————————–
Walne Zgromadzenie
§ 15
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. ———————————-
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ——————————————————————-
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. ———————————————-
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących: —–
1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ———————————–
2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, —————————————————————————————
3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ————————————————————————————-
4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, —
5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora, ———————————————————————-
6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ————————————————————————————-
7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, ————————————————————————-
8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, ———————————————-
9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, ——————————————————————————————
10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ——————————————————————————-
11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, ————————-
12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, ———————————————–
13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, ——–
14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. ————————————————
5. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach należy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych. ——————————————————–
6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. —————————————————
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. ———————————————————————–
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. —
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. ——————————————-
Rada Nadzorcza
§ 16
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. —————————————————————————-
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Rada, spośród swoich członków, powołuje komitet audytu składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej. ———————————-
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która spełnia kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego obowiązujących spółki publiczne przyjętych przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. —————–
4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. ————–
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. ————————
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. —————————————————————————-
7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady. ———————————-
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność -Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. ——————————————————————-
9. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni lub należycie reprezentowani, posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez uprzedniego formalnego zwołania.—–
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pozwalających wszystkim uczestnikom słyszeć się nawzajem, swobodnie się wypowiadać i oddawać swój głos. Spółka ma obowiązek zapewnić taką możliwość wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. —————
12. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ————–
13. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 11 i 12 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. —————————————–
14. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ——————————————————————————–
15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. ————————
16. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: ———————————————————————–
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ————————————————————————————–
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, ——————————————————————————————
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, ——————————————————————-
4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, —————————————————————
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, —————————————
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ———————————————————
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, ——————————————————————————————–
8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. ——————–
17. Ponadto do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody w sprawach: –
1) ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń na wszelkim majątku Spółki oraz na jakichkolwiek prawach należących do Spółki o wartości przekraczającej łącznie 1.000.000 złotych; ————————————————-
2) przejęcia lub założenia spółki zależnej lub wszelkich inwestycji w podmioty zależne, a także rozporządzenia prawem majątkowym jakiegokolwiek rodzaju w Spółce, o wartości przekraczającej 1.000.000 złotych w jednej lub powiązanych ze sobą transakcjach; ————————————————————————————-
3) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; ———————————————————————————-
4) zawarcia przez Spółkę umowy dzierżawy lub pożyczki o wartości przedmiotu dzierżawy lub pożyczki przekraczającej 100.000 złotych; ——————————-
5) nawiązania współpracy lub jej zakończenia z wszelkimi osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej świadczącymi na rzecz Spółki usługi doradcze, prawne lub marketingowe lub pracę bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy lub wykonywania usług, które generują koszt (w skali roku) od każdej z tych osób po stronie Spółki na poziomie powyżej kwoty 200.000 złotych, jak również jakiekolwiek zmiany umów wiążących Spółkę z innymi podmiotami, które spowodowałyby wzrost rocznego wynagrodzenia każdej z tych osób powyżej wymienionego wyżej limitu;
6) udzielania przez Spółkę pożyczek w wysokości łącznej na jednego pracownika powyżej 10.000 złotych, pracownikom Spółki innych niż pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub zawierania przez Spółkę umów nie wynikających ze zwyczajowej działalności z pracownikami, członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, akcjonariuszami lub z osobami powiązanymi z osobami wymienionymi powyżej; ———————————————————————-
7) zbycia lub nabycia akcji lub udziałów w innych podmiotach oraz ustanowienia na nich jakichkolwiek zabezpieczeń, ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń a także przystąpienia do spółek osobowych; ———————————-
8) zawarcia przez Spółkę umowy poręczenia lub gwarancji bez względu na wartość umowy, z wyjątkiem standardowych gwarancji do umów najmu lub umów handlowych; ————————————————————————————-
9) udzielenia licencji na używanie znaków towarowych i firmy Spółki oraz innych praw stanowiących własność przemysłową i intelektualną Spółki; —————————
10) zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki. —————————————————
18. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 16-17 i z zastrzeżeniem ust. 19, do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy także wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę lub zmianę jakichkolwiek umów wewnątrzgrupowych, w tym:————————-
1) umów zawartych z członkami Zarządu Spółki oraz z podmiotami powiązanymi członków Zarządu, a także członkami ich rodzin i innymi krewnymi, oraz———
2) umów zawartych z podmiotami powiązanymi akcjonariusza EcorNaturaSì S.p.A. z siedzibą w Weronie, Włochy, których wartość przekracza 200.000 złotych w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach w okresie obowiązywania danej umowy lub w okresie 12 kolejnych miesięcy od zawarcia, jeżeli okres jej obowiązywania jest krótszy.——————————————————————
19. W sprawach pilnych, jeżeli procedura uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej może skutkować znacznym opóźnieniem, które może prowadzić do poniesienia przez Spółkę szkody, w sprawach, o których mowa w ust. 18, Zarząd uprawniony jest do uzyskania następczej zgody Rady Nadzorczej.—————————————————————–
Zarząd
§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.——–
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.————————————————————-
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.————————————————-
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Roczny harmonogram posiedzeń Zarządu ustalany jest na początku każdego roku obrotowego Spółki, nie później niż do dnia 2 stycznia danego roku. ——————————————————–
6. Prezes Zarządu, albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu, każdorazowo zawiadamia pozostałych członków Zarządu oraz pozostałych uczestników posiedzenia o dacie, godzinie i miejscu danego posiedzenia, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 3 dni przed terminem tego posiedzenia.—————————-
7. W razie potrzeby, możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, nieprzewidzianego w rocznym harmonogramie, poprzez dostarczenie każdemu z członków Zarządu oraz innym uczestnikom danego posiedzenia, pisemnego zawiadomienia, nie później niż siedem dni przed dniem danego posiedzenia. W nagłych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać skrócony za zgodą wszystkich członków Zarządu oraz pozostałych uczestników mających wziąć udział w danym posiedzeniu.——————————– —————————————————————
8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.—————————————
9. Członkowie Zarządu oraz pozostali uczestnicy mogą, wedle własnego uznania, uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu za pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pozwalających wszystkim uczestnikom słyszeć się nawzajem, swobodnie się wypowiadać i oddawać swój głos. Spółka ma obowiązek zapewnić taką możliwość wszystkim członkom Zarządu oraz pozostałym uczestnikom zaproszonym do udziału w danym posiedzeniu.——————–
10. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu — jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu łącznie z Prezesem albo Wiceprezesem albo prokurentem. ———
§18
Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej. ————————————————————————————-
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 19
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. ———————————————
§ 20
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: —————————————————–
1) kapitał zakładowy, ——————————————————————————
2) kapitał zapasowy, ——————————————————————————-
3) kapitał rezerwowy, ——————————————————————————
4) fundusze celowe. ——————————————————————————–
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. —————-
§ 21
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. —————————————————————————————————-
§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.”