2011-05-06 – Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki w związku z emisją akcji serii G.

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

20/2011

data dodania

2011-05-06 12:15:52

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

 

2011-05-06 12:15:52 bieżący 20/2011 ORG

Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki w związku z emisją akcji serii G.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 6 maja 2011 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 19 kwietnia 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS rejestracji zmian w Statucie dokonanych uchwałą Zarządu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 6 Statutu otrzymał brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.883.696,00 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dzieli się na 3.883.696 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji oznaczonych numerami od 000.000.001 do 003.883.696 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 
2. Akcje są równe i niepodzielne.
3. Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela po dniu 05 listopada 2009 r.,
4. Akcje serii B o numerach od B-000.764.776 do B-001.529.550 są akcjami na okaziciela.
5. Akcje serii C o numerach od C-001.529.551 do C-001.603.080 są akcjami na okaziciela.
6. Akcje serii D o numerach od D-001.603.081 do D-001.941.761 są akcjami na okaziciela.
7. Akcje serii E o numerach od E-001.941.762 do E-002.198.764 są akcjami na okaziciela.
8. Akcje serii F o numerach od F-002.198.765 do F-003.472.737 są akcjami na okaziciela.
9. Akcje serii G o numerach od G-003.472.738 do G-003.883.696 są akcjami na okaziciela.
10. Założycielami Spółki są:
1) Sławomir Chłoń,
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski,
3) Henryk Ryszard Tomaszewski,
4) Teresa Jadwiga Dolczewska.

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.472.737,00 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 3.472.737 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem) akcji oznaczonych numerami od 000.000.001 do 003.472.737 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje są równe i niepodzielne.
3. Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela po dniu 05 listopada 2009 r.,
4. Akcje serii B o numerach od B-000.764.776 do B-001.529.550 są akcjami na okaziciela.
5. Akcje serii C o numerach od C-001.529.551 do C-001.603.080 są akcjami na okaziciela.
6. Akcje serii D o numerach od D-001.603.081 do D-001.941.761 są akcjami na okaziciela.
7. Akcje serii E o numerach od E-001.941.762 do E-002.198.764 są akcjami na okaziciela.
8. Akcje serii F o numerach od F-002.198.765 do F-003.472.737 są akcjami na okaziciela.
9. Założycielami Spółki są:
1) Sławomir Chłoń,
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski,
3) Henryk Ryszard Tomaszewski,
4) Teresa Jadwiga Dolczewska.

W załączeniu Zarząd przesyła aktualny tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 5 i §4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

STATUT Organic Farma Zdrowia S.A. – Tekst jednolity po zmianach dnia 28-01-2011.pdf (rozmiar: 207.4 kb)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu