2011-05-13 – Raport miesięczny za Kwiecień 2011

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

21/2011

data dodania

2011-05-13 13:28:31

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

 

2011-05-13 13:28:31 bieżący 21/2011 ORG

Raport miesięczny za Kwiecień 2011

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Kwiecień 2011r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 

1. Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka osiągnęła za miesiąc kwiecień 2011, sprzedaż na poziomie 2,82 mln złotych, co stanowi 47,75% wzrostu w stosunku do sprzedaży w miesiącu kwietniu 2010 roku.

2. 19 kwietnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz powzięło szereg uchwał opublikowanych w raporcie RB17/2011 w tym samym dniu. 

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Spółka planuje do 14 Czerwca opublikować raport miesięczny za Maj 2011.
2. Dnia 16 Maja opublikowany będzie raport za I kwartał 2011.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI: 

a. RB 14/2011 – Raport miesięczny za Marzec 2011 – opublikowany dnia 12.04.2011
b. RB 15/2011 – Walne Zgromadzenie i podwyższenie kapitału w spółce zależnej: Eko-Wital Sp. z o.o. – opublikowany dnia 12.04.2011
c. RB 16/2011 – Korekta raportu miesięcznego za Marzec 2011 (nr 14/2011) – opublikowany dnia 13.04.2011
d. RB 17/2011 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 19 Kwietnia 2011 roku. – opublikowany dnia 19.04.2011
e. RB 18/2011 – Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji – opublikowany dnia 20.04.2011
f. RB 19/2011 – Korekta nr 2 do raportu nr 6/2011 – Zakończenie subskrypcji akcji serii G. – opublikowany dnia 26.04.2011

2. Raporty ESPI:

a. RB 3/2011 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 19.04.2011 roku. – opublikowany dnia 19.04.2011

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

1. W kwietniu rozpoczęły się intensywne prace budowlano-adaptacyjne związane z przygotowaniem lokalu sklepowego w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie (uznanym obecnie za największe i najczęściej odwiedzane Centrum Handlowe w Polsce), w ramach którego poprzednie delikatesy sieci zostaną powiększone z obecnych 52m2 do 255m2. Oznacza to, że nowe Delikatesy, których otwarcie planowane jest na ostatnią dekadę maja, będą nie tylko zdecydowanie największym sklepem sieci ale też największym sklepem z żywnością ekologiczną w Polsce. 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu