2011-07-14 – RB 25/2011 – Raport miesięczny za czerwiec 2011

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

25/2011

data dodania

2011-07-14 09:45:36

spółka

ORGANIC

 

2011-07-14 09:45:36 bieżący 25/2011 ORG

RB 25/2011 – Raport miesięczny za czerwiec 2011

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Czerwiec 2011r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 

1. Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka osiągnęła za miesiąc czerwiec 2011 sprzedaż na poziomie 2,5 mln złotych, co stanowi 57% wzrostu w stosunku do sprzedaży w czerwcu 2010 roku.

2. W czerwcu nastąpiła rewitalizacja delikatesów Spółki w C.H. Manufaktura w Łodzi oraz delikatesów w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Delikatesy zostały wykonane zgodnie z przyjętą jesienią 2010 roku nową koncepcja architektoniczno- wizualno- komunikacyjną i został bardzo dobrze przyjęte przez stałych i nowych klientów. 

3. W najbliższych tygodniach Spółka planuje dokonać podobnej rewitalizacji w kolejnych delikatesach. 

4. W czerwcu został zakończony kilkumiesięczny projekt realizowany przez specjalistyczną firmę, polegający na dostarczeniu usługi doradztwa strategicznego w obszarze budowania i zarządzania marką a w szczególności opracowania strategii komunikacji marki Organic Farma Zdrowia. Efektem tego projektu jest przygotowanie kilkunastu projektów wdrożeniowych, przewidzianych do realizacji przez Spółkę w ciągu 12 miesięcy oraz kontynuacji i ich rozbudowy do końca 2013 roku. 

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. 4 Sierpnia opublikowany zostanie raport za II kwartał 2011.
2. Spółka planuje do 4 Sierpnia opublikować raport miesięczny za Lipiec 2011.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI: 

a. RB 24/2011 – Raport miesięczny za Maj 2011 – opublikowany dnia 13.06.2011

2. Raporty ESPI:

Spółka nie wysyłała w miesiącu czerwcu raportów w tym systemie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

Rewitalizacja delikatesów Spółki w C.H. Manufaktura w Łodzi oraz delikatesów w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku polegająca na dostosowaniu tych delikatesów do przyjętej jesienią 2010 roku nowej koncepcji architektoniczno- wizualno- komunikacyjnej była jednym z elementów realizacji celów emisyjnych jakim jest rozwój sieci detalicznej. Tym razem nie chodziło o wzrost ilości delikatesów a o zdecydowany wzrost jakości i wizerunku obiektów handlowych Spółki co powinno wpłynąć na dalszą poprawę sprzedaży i rentowności tych delikatesów. 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • https://organicmarket.pl/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu