2011-11-14 – Raport miesięczny za Październik 2011 roku.

Raport EBI

2011-11-14 10:21:22 bieżący 32/2011 ORG

typ raportu    Raport bieżący 
numer    32/2011
data dodania    2011-11-14 10:21:22
spółka    ORGANIC

Raport miesięczny za Październik 2011 roku.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Październik 2011r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka osiągnęła za miesiąc październik 2011 sprzedaż na poziomie 2,84 mln złotych, co stanowi 41% wzrostu w stosunku do sprzedaży w październiku 2010 roku.
2. W dniu 19 października zakończona została działalność handlowa delikatesów Spółki w CH w Rumi, w związku z zakończeniem umowy najmu lokalu, której Zarząd nie chciał kontynuować. 

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 Grudnia opublikowany zostanie raport miesięczny za Listopad 2011.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI: 

a. RB 31/2011 – Raport miesięczny za Wrzesień 2011 – opublikowany dnia 14.10.2011

2. Raporty ESPI:

Spółka nie wysyłała w miesiącu lipcu raportów w tym systemie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

Spółka nie prowadziła w tym okresie prac inwestycyjnych.
Osoby reprezentujące spółkę:
•    Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu