2012-04-12 16:48:05 bieżący 8/2012 ORG Raport miesięczny za Marzec 2012

 

Typ raportu EBI
Numer 8/2012
Data dodania 2012-03-14
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

Raport miesięczny za Marzec 2012
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Marzec 2012r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka osiągnęła sprzedaż za miesiąc Marzec 2012 w kwocie 3,528 mln złotych, co stanowi 23% wzrostu w stosunku do sprzedaży w Marcu 2011 roku i jest nowym, zdecydowanym rekordem miesięcznej sprzedaży spółki. 
2. Jednocześnie Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka osiągnęła sprzedaż za I kwartał 2012 w kwocie 9,542 mln złotych, co stanowi również 23% wzrostu w stosunku do sprzedaży w I kwartale 2011 roku i jest nowym, zdecydowanym rekordem kwartalnej sprzedaży spółki.
3. Zarząd Spółki podpisał przedłużenie umów najmu lokali w CH Złote Tarasy w Warszawie, w CH Silesia w Katowicach oraz w CH Stary Browar w Poznaniu. Wszystkie, nowe umowy najmu obowiązują na kolejne 5 lat. 
II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Na dzień 17 Kwietnia 2012 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Do 14 Maja 2012 opublikowany zostanie raport miesięczny za Kwiecień 2012.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:

a. 5/2012 – Raport miesięczny za Luty 2012 – opublikowany dnia 14.03.2012
b. 6/2012 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał – opublikowany dnia 22.03.2012
c. 7/2012 – Raport za 2011 rok – opublikowany dnia 30.03.2012

2. Raporty ESPI:

a. 2/2012 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 17 kwietnia 2012 oraz projekty uchwał – opublikowany dnia 22.03.2012 
b. 3/2012 – Korekta raportu 1/2012: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 28.03.2012

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W miesiącu Marcu spółka nie prowadziła takich projektów.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu