2013-05-08 08:58:04 bieżący 12/2013 ORG Raport miesięczny za Kwiecień 2013

 

Typ raportu EBI
Numer 12/2013
Data dodania 2013-05-08
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

 

Raport miesięczny za Kwiecień 2013

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Kwiecień 2013r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. 24-go Kwietnia nastąpiło otwarcie nowych, 23-cich Delikatesów sieci w Centrum Handlowym Auchan w Piasecznie przy ulicy Puławskiej. Delikatesy wykonano zgodnie ze standardami obowiązującymi dla całej sieci.

2. Również 24-ego Kwietnia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podsumowało i zatwierdziło wyniki za 2012 rok, udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej, wybrało skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz dokonało niewielkich zmian w statucie. Szczegóły zostały podane w odrębnych raportach EBI i ESPI oraz na stronie internetowej Spółki.

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. zaprasza na spotkanie inwestorskie poświęcone wynikom pierwszego kwartału 2013 roku, które odbędzie się 15 Maja 2013 roku, o godzinie 13, w siedzibie Autoryzowanego Doradcy Spółki – firmie Invest Concept Sp. z o.o. – w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 123a – budynek Millennium Plaza, 11 piętro.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 14 Maja na adres email s.grabowiec@organicmarket.pl

2. 15-ego Maja opublikowany zostanie raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.

3. Do 14-ego Czerwca, opublikowany zostanie raport miesięczny za Maj 2013 roku.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:

a. 9/2013 – Raport miesięczny za Marzec 2013- opublikowany dnia 12.04.2013
b. 10/2013 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 24 Kwietnia 2013 roku.- opublikowany dnia 24.04.2013
c. 11/2013 – Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.- opublikowany dnia 24.04.2013

2. Raporty ESPI:

a. 4/2013 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 24.04.2013 roku. – opublikowany dnia 24.04.2013

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

1. Kontynuując rozwój sieci handlowej, Spółka otworzyła 24 Kwietnia swoje kolejne, 23-ecie Delikatesy sieci w Centrum Handlowym Auchan w Piasecznie przy ulicy Puławskiej. Lokal położny jest naprzeciwko kas hipermarketu.
2. W kwietniu kontynuowano proces wdrażania pozyskanego know-how w postaci Strategii Produktowej. Podstawowe cele, jakie będą osiągnięte to: maksymalizacja oferty najlepiej rotujących produktów, zwiększenie zadowolenia Klientów poprzez poprawę dostępności i ekspozycji najbardziej poszukiwanych produktów, poprawa zarządzania produktami i półką na szczeblu centralnym i w każdym sklepie, zmniejszenie zapasów magazynowych i strat.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu