2013-05-16 17:38:32 kwartalny 14/2013 ORG Korekta raportu za I kwartał 2013 roku

 

Typ raportu EBI
Numer 14/2013
Data dodania 2013-05-16
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

 

Korekta raportu za I kwartał 2013 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu skorygowany jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku.

Korekta dotyczy prezentacji pozycji bilansowych w kapitałach własnych jednostkowych i skonsolidowanych: wynik roku 2012 przeniesiony został z pozycji “A VIII. Zysk (strata) netto” do pozycji “VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych”. W/w zmiana ujęcia pomiędzy pozycjami kwoty wyniku za rok 2012 nie powoduje zmiany wartości kapitałów własnych.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu