2014-10-31 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie spółki.

typ raportu

Raport bieżący

numer

26/2014

data dodania

2014-10-31

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie spółki.

2014-10-31 12:09:42 bieżący 26/2014 ORG

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 31.10. 2014r. powziął informację o dokonaniu w dniu 30.10.2014r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 4.482.326 zł. (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych) w związku z emisją 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I oraz zmian w Statucie dostosowujących zapisy statutu do dokonanego podwyższenia. Jednocześnie nastąpiła rejestracja tekstu jednolitego statutu po dokonanych zmianach.

Zarejestrowane zmiany w Statucie:

1) Paragraf Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

㤠6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.482.326,00 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 4.482.326 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji oznaczonych numerami od 000.000.001 do 004.482.326 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. —————————————————————————-
2. Akcje są równe i niepodzielne.————————————————————————-
3. Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela po dniu 05 listopada 2009 r.,——————————————————————————————
4. Akcje serii B o numerach od B-000.764.776 do B-001.529.550 są akcjami na okaziciela.—————————————————————————————————
5. Akcje serii C o numerach od C-001.529.551 do C-001.603.080 są akcjami na okaziciela.—————————————————————————————————
6. Akcje serii D o numerach od D-001.603.081 do D-001.941.761 są akcjami na okaziciela.—————————————————————————————————
7. Akcje serii E o numerach od E-001.941.762 do E-002.198.764 są akcjami na okaziciela.
8. Akcje serii F o numerach od F-002.198.765 do F-003.472.737 są akcjami na okaziciela.—————————————————————————————————
9. Akcje serii G o numerach od G-003.472.738 do G-003.883.696 są akcjami na okaziciela.—————————————————————————————————
10. Akcje serii H o numerach od H-003.883.697 do H-004.182.326 są akcjami na okaziciela.—————————————————————————————————
11. Akcje serii I o numerach od I-004.182.327 do 004.482.326 są akcjami imiennymi.——-
12. Założycielami Spółki są:
1) Sławomir Chłoń,
2) Przemysław Eliasz Tomaszewski,
3) Henryk Ryszard Tomaszewski,
4) Teresa Jadwiga Dolczewska. ”

Dotychczasowe Paragrafu 6 Statutu Spółki:
㤠6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.182.326,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 4.182.326 (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji oznaczonych numerami od 000.000.001 do 004.182.326 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje są równe i niepodzielne.
3. Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela po dniu 05 listopada 2009 r.,
4. Akcje serii B o numerach od B-000.764.776 do B-001.529.550 są akcjami na okaziciela.
5. Akcje serii C o numerach od C-001.529.551 do C-001.603.080 są akcjami na okaziciela.
6. Akcje serii D o numerach od D-001.603.081 do D-001.941.761 są akcjami na okaziciela.
7. Akcje serii E o numerach od E-001.941.762 do E-002.198.764 są akcjami na okaziciela.
8. Akcje serii F o numerach od F-002.198.765 do F-003.472.737 są akcjami na okaziciela.
9. Akcje serii G o numerach od G-003.472.738 do G-003.883.696 są akcjami na okaziciela.
10. Akcje serii H o numerach od H-003.883.697 do H-004.182.326 są akcjami na okaziciela.
11. Założycielami Spółki są:
1. Sławomir Chłoń,
2. Przemysław Eliasz Tomaszewski,
3. Henryk Ryszard Tomaszewski,
4. Teresa Jadwiga Dolczewska. „

W załączeniu aktualny tekst jednolity statutu Spółki.

podstawa prawna: paragraf 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu