2015-12-08 18:36:17 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB_ASO 13 2015[464437]

Raport RB_ASO
Numer: 13/2015
Data sporządzenia: 08-12-2015
Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.
Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 08.12.2015 roku otrzymał od pana Sławomira Chłonia zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji w imieniu porozumienia akcjonariuszy o następującej treści:

“Działając w imieniu swoim wraz z Coöperatief AVALLON MBO U.A. z siedzibą w Amsterdamie i wraz z Panem Przemysławem Tomaszewskim, którzy działają w porozumieniu na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), niniejszym zawiadamiam:

W dniu 04.12.2015 podmiot powiązany z akcjonariuszem Coöperatief AVALLON MBO U.A. nabył na rynku NewConnect 2.500 akcje zwykłe na okaziciela Organic Farma Zdrowia S.A. Transakcja ta spowodowała przekroczenie zmiany o 1% liczby głosów przez Porozumienie od ostatniego ogłoszenia.

W okresie od ostatniego raportu dotyczącego stanu posiadania porozumienia (od 16.04.2015 r. do 07.12.2015) podmiot powiązany z akcjonariuszem Coöperatief AVALLON MBO U.A. nabył na rynku NewConnect 44.945 akcje zwykłe na okaziciela Organic Farma Zdrowia S.A.

W okresie od ostatniego raportu dotyczącego stanu posiadania porozumienia (od 16.04.2015 r. do 07.12.2015) Pan Sławomir Chłoń nabył na rynku NewConnect 10.095 akcje zwykłe na okaziciela Organic Farma Zdrowia S.A.

Coöperatief AVALLON MBO U.A., Pana Sławomira Chłonia i Pana Przemysława Tomaszewskiego łączy porozumienie akcjonariuszy dotyczące współdziałania w zakresie zarządzania spółką Organic Farma Zdrowia S.A. zawarte w dniu 5 maja 2010 r.

Przed zmianą udziału w związku z ww. zaistniałymi wydarzeniami:

a) posiadana liczba akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosiła 3.425.007,00 akcje (w tym 625.725 akcji imiennych), z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadał 2.052.736 akcji zwykłych na okaziciela, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał łącznie 891.722 akcje (w tym 347.625 akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 480.549 akcji (w tym 278.100 akcji imiennych);

b) posiadany procentowy udział akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosił 76,41%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadał 45,80% akcji, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 19,89% akcji, Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 10,72% akcji;

c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosiła 4.050.732 głosów, z tego 1.251.450 głosów z akcji imiennych serii A oraz 2.799.282 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadał 2.052.736 głosy, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 1.239.347 głosów (w tym 695.520 głosów z akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 758.649 głosów (w tym 556.200 głosów z akcji imiennych);

d) posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosił 77,20%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadał 39,12% głosów, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 23,62% głosów, Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 14,46% głosów.

W związku ze zdarzeniami, o których mowa powyżej, w imieniu swoim wraz z Coöperatief AVALLON MBO U.A. z siedzibą w Amsterdamie oraz wraz panem Przemysławem Tomaszewskim, którzy działają w porozumieniu (“strony porozumienia”) przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 3.480.047,00 akcji (w tym 625.725 akcji imiennych), z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadają 2.097.681 akcji zwykłych na okaziciela, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada łącznie 901.817 akcji (w tym 347.625 akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiada 480.549 akcji (w tym 278.100 akcji imiennych);

b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 77,64%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadają 46,80% akcji, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 20,12% akcji, Pan Przemysław Tomaszewski posiada 10,72% akcji;

c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 4.105.772 głosów, z tego 1.251.450 głosów z akcji imiennych serii A, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadają 2.097.681 głosów, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 1.249.442 głosów (w tym 695.520 głosów z akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiada 758.649 głosów (w tym 556.200 głosów z akcji imiennych);

d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 78,25%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. i podmiot z nim powiązany posiadają 39,98% głosów, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 23,81% głosów, Pan Przemysław Tomaszewski posiada 14,46% głosów.

W imieniu Coöperatief AVALLON MBO U.A. oraz Pana Sławomira Chłonia i Pana Przemysława Tomaszewskiego oświadczam, że nie wykluczamy zmiany stanu posiadania pakietu akcji Spółki.”
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
08-12-2015 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu