2018-01-11 Powzięcie informacji o otwarciu postępowania układowego dłużnika Jerzego Skoniecznego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że otrzymał informację o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Jerzego Skoniecznego. Według informacji od doradcy restrukturyzacyjnego, obecnie trwa sporządzanie listy wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego, po sporządzeniu których Spółka otrzyma propozycję układową.

 Pan Jerzy Skonieczny jest członkiem Rady Nadzorczej i akcjonariuszem Spółki. Posiadane przez niego akcje Organic Farma Zdrowia S.A. stanowią zastaw pod zobowiązania kredytowe Spółki. Jego zobowiązanie wobec Spółki, z tytułu umowy pożyczki zawartej 1 marca 2017 r., wynosi obecnie 1 572 127,22 zł. Zarząd Spółki podejmie decyzję o stworzeniu stosownej rezerwy i jej wysokości po zapoznaniu się z treścią propozycji układowej.