2018-04-12 Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

Pobierz plik