2018-05-24 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art.399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. (dalej „Zgromadzenie”) odbędzie się w biurze Spółki Organic Farma Zdrowia S.A., ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał

AKCJONARIAT NA DZIEŃ (24.05.2018) ZWOŁANIA ZWZ na 22.06.2018

formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 22.06.2018r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Organic Farma Zdrowia S.A. 2017

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 2017

Raport z badania sprawozdania fin. jednostkowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2017 rok

Raport z badania sprawozdania fin. skonsolidowanego Organic Farma Zdrowia S. A. za 2017 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Organic Farma Zdrowia S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu 2017 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny spr. fin. oraz sprawozdania Zarządu za 2017 rok

Sprawozdanie RN z oceny skonsolidowanego Spr. Fin. i Spr. z działalności za 2017 rok

Wzór pełnomocnictwa