2019-05-23 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art.399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 roku, na godzinę 14:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. (dalej „Zgromadzenie”) odbędzie się w biurze Spółki ul. Staniewicka 5 Budynek 2 (Prologis Park Warsaw II), 03-310 Warszawa.

Poniżej w formacie PDF przedstawiamy dokumenty na WZA do pobrania

AKCJONARIAT NA DZIEŃ (23.05.2019) ZWOŁANIA ZWZ na 25.06.2019

formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25.06.2019r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty Uchwał

Raport z badania skonsolidowanego spr. fin. Organic Farma Zdrowia S.A. za 2018r.

Raport z badania spr. fin. Organic Farma Zdrowia S.A. za 2018r.

Sprawozdanie finansowe Organic Farma Zdrowia S.A. za 2018r.

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Organic Farma Zdrowia S.A. za 2018r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. (PL-ENG)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skons.spraw. finan. oraz spraw. Zarządu z działalności Grupy w 2018r. (PL-ENG)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finan. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2018r.(PL-ENG)

Sprawozdanie Zarządu Organic Farma Zdrowia z działalności Grupy kapitałowej w 2018

Sprawozdanie Zarządu Organic Farma Zdrowia z działalności spółki w 2018

Wzór pełnomocnictwa

 

DOKUMENTY PO WZA 25 CZERWCA 2019 roku

 

https://organicmarket.pl/2019-06-26-uchwaly-podjete-na-wza-dnia-25-06-2019-organic-farma-zdrowia-spolka-akcyjna/

2019-06-25 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

 

2019-06-25 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2019 roku.