2019-12-12 Informacje o subskrypcji akcji serii J

W związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji Serii J, objętych przez głównego akcjonariusza EcorNaturaSi SPA, Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje informacje o tej subskrypcji:

1) Rodzaj subskrypcji, data rozpoczęcia i data zakończenia:
Subskrypcja prywatna akcji serii J rozpoczęła się i zakończyła 28 listopada 2019 r.
2) Akcje objęte subskrypcją:
401.674 akcji serii J o wartości nominalnej 1 zł każda.
3) Cena emisyjna, po jakiej akcje zostały objęte:
16,94 zł za jedną akcję serii J
4) Podmioty, które objęły akcje:
401.674 akcje objął jeden akcjonariusz – spółka EcorNaturaSi SPA.
4) Sposób opłacenia objętych akcji:
Objęcie nastąpiło w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Organic Farma Zdrowia S.A. przez akcjonariusza obejmującego akcje, EcorNaturaSi SPA. Pożyczki były udzielone w 2017 i 2018 roku. W wyniku objęcia 401.674 akcji serii J przez EcorNaturaSi SPA i potrącenia wierzytelności, Spółka dokonała spłaty pożyczek w kwocie 6.804.358 złotych (1.578.481 euro)
5) Koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły 29.453,50 zł, w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty 29.453,50 zł,
b) koszt wynagrodzenia subemitentów nie wystąpił,
c) koszt sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa nie wystąpił,
d) koszt promocji oferty nie wystąpił.
Koszty obniżą wysokość kapitału zakładowego, powstałego w wyniku objęcia akcji serii J po cenie wyższej od ich wartości nominalnej.

Ze względu na charakter oferty, nie wystąpiły zapisy na akcje, nie dokonywano ich przydziału, nie wystąpiła redukcja, nie było podziału na transze, nie korzystano z subemitentów.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu