2019-06-26 Otrzymanie odszkodowania z tutułu pożaru przez spółkę zależną Eko-Wital sp. z o.o.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka zależna _100%_ Eko-Wital sp. z o.o. otrzymała wypłatę głównej części odszkodowania w kwocie 3.689.271 zł. w związku z pożarem z dnia 31 stycznia 2019 roku _opisanym w raporcie ESPI nr 1/2019_ Łączne odszkodowania ze wszystkich tytułów i …

2019-06-25 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2019 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2019 roku. Akcjonariusze_posiadajacy_ponad_5%_na_ZWZ_Organic_Farma_Zdrowia_S.A._dnia_25.06.2019

2019-06-25 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje o powołaniu Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. dnia 25.06.2019 roku.Wszyscy wybrani byli członkami dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki. Wybrani zostali:Pan Michał DąbrowskiPan Fabio Silvio BrescacinPan Michael AndersPan Wiktor RaszkowskiPan Fausto Iori

2019-06-25 Uchwały podjęte na WZA dnia 25.06.2019 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25 czerwca 2019 r. wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna:§4 ust. 2 …

2019-06-24 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu zawiadomienie od akcjonariusza na temat zmianu posiadango pakietu akcji. Zawiadomienie

2019-06-18 Spłata objętej rezerwą pożyczki wobec spółki

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 17 czerwca 2019r. spłacona została pożyczka udzielona Panu Jerzemu Skoniecznemu w kwocie 1.572.127,22 – uznana za nieściągalną w Q4.2017 _raport ESPI 1/2018_. Spłata nastąpiła w związku z realizacją przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, które umożliwiło na transakcję odkupu 300.000 …

2019-06-13 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji przez porozumienie akcjonariuszy

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 13.06.2019 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji w imieniu porozumienia akcjonariuszy. Treść zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. Zawiadomienie_Porozumienie

2019-06-13 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 13-06-2019 roku otrzymał zawiadomienie od EcorNaturaSi jako podmiotu powiązanego z osobami pełniącymi funkcje zarządcze – członkami Rady Nadzorczej o transakcji na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Zawiadominie w załączeniu do niniejszego raportu. Notification

2019-06-13 Raport miesięczny za maj 2019

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za Maj 2019. ORGANIC – raport za maj 2019