2020-02-11 Rejestracja zmian w Statucie i wysokości kapitału zakładowego.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że powziął informację o rejestracji przez sąd zmian w Statucie, uchwalonych na ostatnim NWZA. Zarejestrowany tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Sąd dokonał także rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na drodze emisji 401.674 akcji serii J.
Nowa wysokość kapitału zakładowego wynosi 4.884.000,00 zł, kapitał zakładowy dzieli się na 4.884.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Tekst jednolity statutu Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna