2020-03-16 Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że na bieżąco monitoruje ryzyko wynikające ze zdarzeń związanych z koronawirusem.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wszystkie sklepy detaliczne Spółki funkcjonują. Wdrożono w nich zasady szczególnego postępowania zalecone przez Ministerstwo Rozwoju dla sklepów spożywczych.
Nie zaobserwowano dotychczas żadnych problemów w dostawach towarów, zarówno krajowych, jak zagranicznych. Grupa realizuje dostawy planowo, zamówienia są na zwiększonym poziomie, w przypadku niektórych produktów na znacząco zwiększonym poziomie by zapewnić ich stałą dostępność.

Nikt z pracowników Grupy nie zachorował, w Spółce zawsze obowiązywały wysokie standardy zachowania higieny. Pracownicy biurowi zostali częściowo przesunięci do pracy zdalnej.

Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu