2020-05-29 Propozycje zmian w Statucie na WZA Organic Farma Zdrowia S.A., zwołanym na 25.06.2020 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 25czerwca 2020 roku, zostanie poddana pod głosowanie propozycja zmian w Statucie oraz nowy tekst jednolity Statutu.
Zakres proponowanych zmian:

1. Usunięciu ulega §16 punkt 14 o brzmieniu:
Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 11 i 12 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
2. Kolejne, po punkcie 13, punkty §16 zyskują odpowiednią kolejną numerację.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu