2020-06-25 Zmiany w Statucie Spółki Organic Farma Zdrowia S. A. oraz tekst jednolity Statutu.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian w Statucie Spółki podjętych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 25.06.2020r. oraz tekst jednolity statutu.
Uchwalone zmiany:

1. Usunięciu ulega §16 punkt 13 o brzmieniu: ————————————————————–
„Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 11 i 12 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób”. ——————————————————
2. Kolejne, po punkcie 12, punkty §16 zyskują odpowiednią kolejną numerację. ——————–

W załączeniu zmieniony tekst jednolity Statutu.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

tekst-jednolity-statutu-organic-farma-zdrowia-s.a.25.06.2020