2020-03-16 Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że na bieżąco monitoruje ryzyko wynikające ze zdarzeń związanych z koronawirusem.Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wszystkie sklepy detaliczne Spółki funkcjonują. Wdrożono w nich zasady szczególnego postępowania zalecone przez Ministerstwo Rozwoju dla sklepów spożywczych.Nie zaobserwowano dotychczas żadnych problemów w dostawach …