2021-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2020

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2020 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. POBIERZ PLIK …

2021-01-09 Informacje o subskrypcji akcji serii K

W związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji Serii K, objętych przez głównego akcjonariusza EcorNaturaSi SPA, Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje informacje o tej subskrypcji: 1) Rodzaj subskrypcji, data rozpoczęcia i data zakończenia:Subskrypcja prywatna akcji serii K rozpoczęła się i zakończyła 29 grudnia 2020r. 2) Akcje objęte …

2020-12-30 Spłata pożyczek w wyniku emisji nowych akcji

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Spółka dokonała częściowej spłaty pożyczek wobec głównego akcjonariusza, EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie, Włochy, w kwocie 889.030,10 EUR. Zmniejszyło to zadłużenie Spółki wobec głównego akcjonariusza i znacząco zmniejszyło poziom długu w pasywach Spółki. Spłata pożyczek była możliwa …

2020-12-30 Umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że zawarł umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 rok z Kancelarią Audytorską Grażyna Cichosz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puszczyka 18 lok.66, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2770 …

2020-12-28 Uchwała Zarządu o emisji w ramach kapitału docelowego

Organic Farma Zdrowia S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 235.530zł w drodze emisji 235.530 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Zarząd wyłączył w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja następuje w …

2020-12-28 Porozumienie w sprawie terminu spłaty pożyczek

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka podpisała porozumienie w sprawie spłaty pożyczek od większościowego akcjonariusza spółki EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie na kwotę 3.221.132,00 Euro. Nowy termin spłaty ustalony został na 31.12.2021r. Największy akcjonariusz, spółka EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie posiada …

2020-12-14 Raport miesięczny za listopad 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2020 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Sławomir Chłoń …

2020-11-13 Raport miesięczny za październik 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2020 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. raport-miesiczny-za-pazdziernik-2020r Sławomir …

2010-11-13 Raport za III kwartał 2020r. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu …

2020-11-13 Informacja dotycząca obniżenia kapitału własnego spółki poniżej progu określonego w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w bilansie za miesiąc wrzesień kapitały własne spółki osiągnęły wartość nieznacznie poniżej progu określonego w art. 397 KSH. Zaistniała sytuacja jest wynikiem poniesionej straty netto oraz …