2020-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2020r. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2020-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2020 roku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. raport-miesieczny-organic-farma-zdrowia-s.a.-za-lipiec-2020

2020-08-14 Raport za II kwartał 2020 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-za-ii-kwartal-2020r.-organic-farma-zdrowia-s.a.

2020-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2020r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu OFZ -raport-miesięczny-za-czerwiec-2020

2020-06-20 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2020r. powołała dotychczasowy Zarząd Spółki w składzie: Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu i Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu na nową 3-letnią kadencję. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

2020-06-25 Zmiany w Statucie Spółki Organic Farma Zdrowia S. A. oraz tekst jednolity Statutu.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian w Statucie Spółki podjętych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 25.06.2020r. oraz tekst jednolity statutu.Uchwalone zmiany: 1. Usunięciu ulega §16 punkt 13 o brzmieniu: ————————————————————–„Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 11 i 12 nie …

2020-06-25 Uchwały podjęte na WZA dnia 25.06.2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25 czerwca 2020 r. wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: §4 ust. …

2020-06-10 Raport miesięczny za maj 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2020r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Raport miesięczny za maj 2020

2020-05-29 Propozycje zmian w Statucie na WZA Organic Farma Zdrowia S.A., zwołanym na 25.06.2020 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 25czerwca 2020 roku, zostanie poddana pod głosowanie propozycja zmian w Statucie oraz nowy tekst jednolity Statutu.Zakres proponowanych zmian: 1. Usunięciu ulega §16 punkt 14 o brzmieniu:Podejmowanie uchwał w trybie określonym …

2020-05-29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25.06.2020 i projekty uchwał …