2020-06-25 Akcjonariusze posiadający 5 proc. głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. 25.06.2020r

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 25.06.2020 roku. Akcjonariusze_posiadajacy_ponad_5%_glosow_na_WZA_OFZ_S.A._25.06.2020

2020-05-29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25.06.2020 i projekty uchwał …

2020-04-15 Wniosek o dofinansowanie w ramach pakietu pomocowego – korekta raportu nr 2/2020

W raporcie nr 2/2020 błędnie została podana podstawa prawna. Korekta zawiera poprawną podstawę prawną raportu.Treść raportu pozostaje bez zmian: Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że działając na podstawie art. 15g ust. 11 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych …

2020-04-15 Wniosek o dofinansowanie w ramach pakietu pomocowego

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że działając na podstawie art. 15g ust. 11 Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw …

2020-03-16 Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że na bieżąco monitoruje ryzyko wynikające ze zdarzeń związanych z koronawirusem.Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wszystkie sklepy detaliczne Spółki funkcjonują. Wdrożono w nich zasady szczególnego postępowania zalecone przez Ministerstwo Rozwoju dla sklepów spożywczych.Nie zaobserwowano dotychczas żadnych problemów w dostawach …

2019-12-03 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej zawiadomienia o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Notification

2019-11-29 Spłata pożyczek w wyniku emisji nowych akcji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Spółka dokonała częściowej spłaty pożyczek wobec głównego akcjonariusza, Ecor Natura Si, w kwocie 1 578 481EUR. Zmniejszyło to zadłużenie Spółki wobec głównego akcjonariusza do kwoty 2 001 132EUR i znacząco wpłynęło na poziom długu w pasywach Spółki. Spłata …

2019-11-29 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 28.11.2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. 28.11.2019r. Pobierz plik

2019-10-31 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 28 listopada 2019 roku oraz projekty uchwał.   Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_i_projekty_Uchwal

2019-09-24 Informacja dotycząca obniżenia kapitału własnego spółki poniżej progu określonego w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w bilansie za miesiąc sierpień kapitały własne spółki osiągnęły wartość poniżej progu określonego w art. 397 KSH. Zaistniała sytuacja jest wynikiem poniesionej straty netto oraz dotychczasowej polityki …