2020-05-29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje w załączeniu ogłoszenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25.06.2020 i projekty uchwał …

2020-05-15 Raport za 1 kwartał 2020 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za 1 kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Jednostkowy i Skonsolidowany …

2020-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2020r. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu  Raport miesięczny za kwiecień 2020

2020-04-27 Organic Farma Zdrowia buduje największy w Polsce sklep internetowy i otwiera nowe kanały sprzedaży Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Organic Farma Zdrowia na początku maja uruchomi największy w Polsce magazyn żywności ekologicznej dedykowany wyłącznie pod sprzedaż internetową sklepu Organic24.pl.  Będzie to największy tego typu obiekt w Polsce. Równolegle Spółka opracowała, przetestowała i od zaraz uruchamia w wielu sklepach na terenie Polski nowe możliwości bezpiecznego …

2020-04-15 Wniosek o dofinansowanie w ramach pakietu pomocowego – korekta raportu nr 2/2020

W raporcie nr 2/2020 błędnie została podana podstawa prawna. Korekta zawiera poprawną podstawę prawną raportu.Treść raportu pozostaje bez zmian: Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że działając na podstawie art. 15g ust. 11 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych …

2020-04-15 Wniosek o dofinansowanie w ramach pakietu pomocowego

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że działając na podstawie art. 15g ust. 11 Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw …

2020-04-14 Raport miesięczny za marzec 2020

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2020. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.  Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Raport miesięczny za marzec 2020

2020-04-07 Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2019 rok Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. …

2020-04-07 Raport roczny jednostkowy za 2019 rok Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019. PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń …

2020-03-16 Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że na bieżąco monitoruje ryzyko wynikające ze zdarzeń związanych z koronawirusem.Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wszystkie sklepy detaliczne Spółki funkcjonują. Wdrożono w nich zasady szczególnego postępowania zalecone przez Ministerstwo Rozwoju dla sklepów spożywczych.Nie zaobserwowano dotychczas żadnych problemów w dostawach …