2020-03-16 Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że na bieżąco monitoruje ryzyko wynikające ze zdarzeń związanych z koronawirusem.Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wszystkie sklepy detaliczne Spółki funkcjonują. Wdrożono w nich zasady szczególnego postępowania zalecone przez Ministerstwo Rozwoju dla sklepów spożywczych.Nie zaobserwowano dotychczas żadnych problemów w dostawach …

2020-02-14 Raport za IV kwartał 2019r

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2019r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Jednostkowy i Skonsolidowany …

2020-02-12 Raport miesięczny za styczeń 2020

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2020r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu  Raport miesięczny za styczeń 2020  

2020-02-11 Rejestracja zmian w Statucie i wysokości kapitału zakładowego.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że powziął informację o rejestracji przez sąd zmian w Statucie, uchwalonych na ostatnim NWZA. Zarejestrowany tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Sąd dokonał także rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na drodze emisji 401.674 akcji serii J.Nowa wysokość kapitału …

2020-01-27 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2020r.: Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2019 roku: 14 lutego 2020r.Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok: 7 kwietnia 2020r.Raport roczny jednostkowy za 2019 rok: 7 kwietnia 2020r.Raport kwartalny skonsolidowany i …

2020-01-15 Raport miesięczny za grudzień 2019

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-12-13 Raport miesięczny za listopad 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu 117394-raport-miesieczny-listopad-2019

2019-12-12 Informacje o subskrypcji akcji serii J

W związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji Serii J, objętych przez głównego akcjonariusza EcorNaturaSi SPA, Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje informacje o tej subskrypcji: 1) Rodzaj subskrypcji, data rozpoczęcia i data zakończenia:Subskrypcja prywatna akcji serii J rozpoczęła się i zakończyła 28 listopada 2019 r.2) Akcje objęte …

2019-12-03 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej zawiadomienia o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Notification

2019-11-29 Zmiany w Statucie Spółki Organic Farma Zdrowia S. A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 28.11.2019r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna podjęto uchwałę o zmianach w statucie Spółki. Poniżej przedstawione zostały wprowadzone zmiany. Pełna treść Statutu zawarta jest w załączonym dokumencie. Uchwalone zmiany w …