Regulamin Rady Nadzorczej

   Regulamin Rady Nadzorczej na dzień 23 06 2017 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna zatwierdzony przez ZWZ w dniu 23.06.2017 §1. Postanowienia ogólne1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Organic Farma Zdrowie S.A.1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz …

Statut Organic Farma Zdrowia

Tekst jednolity statutu Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Regulamin Walnego Zgromadzenia

   Regulamin Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A.pdf Regulamin Walnego ZgromadzeniaOrganic Farma Zdrowia S.A.(tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.11. 2007r. zmieniony uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31.03.2010r.)§ 1. Postanowienia ogólne1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego …