2017-04-28 Korekta raportu rocznego jednostkowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła korektę raportu jednostkowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2016 rok. Korekta spowodowana jest powstaniem nowych okoliczności po dniu publikacji raportu, skutkujących koniecznością ujęcia rezerwy w roku 2016 w wysokości 77 215 zł. Ujęta rezerwa dotyczy korekty podatku VAT naliczonego za okres 11-12.2013.
W załączeniu skorygowany jednostkowy raport roczny Organic Farma Zdrowia S.A.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Pobierz plik