ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB_ASO 7 2014 – Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji.

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 7/2014
Data sporządzenia: 31-10-2014

Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 31.10.2014 roku otrzymał od pana Jerzego Skoniecznego zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji o następującej treści:

“Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) niniejszym zawiadamiam:

W dniu 30.10.2014 r. roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Organic Farma Zdrowia S.A. do kwoty 4.482.326,00 zł. Do rejestru wpisano 300.000 akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Przed zmianą udziału w związku z zaistniałym wydarzeniem nie posiadałem akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

W związku ze zdarzeniem, o których mowa powyżej, przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. wynosi 300.000 akcji zwykłych imiennych;
b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. wynosi 6,69%;
c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. 300.000 głosów;
d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. wynosi 5,72% głosów.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
31-10-2014     Sławomir Chłoń     Prezes Zarządu