ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB_ASO 8 2014 – Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji.

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 8/2014
Data sporządzenia: 31-10-2014

Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 31.10.2014 roku otrzymał od pana Sławomira Chłonia zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji w imieniu porozumienia akcjonariuszy o następującej treści:

“Działając w imieniu swoim wraz z Coöperatief AVALLON MBO U.A. z siedzibą w Amsterdamie i wraz z Panem Przemysławem Tomaszewskim, którzy działają w porozumieniu na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), niniejszym zawiadamiam:

W dniu 30.10.2014 r. roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Organic Farma Zdrowia S.A. do kwoty 4.482.326,00 zł. Do rejestru wpisano 300.000 akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W dniach od 02.08.2013 r. do 30.10.2014. r. pan Sławomir Chłoń nabył na rynku NewConnect 175 akcji zwykłych na okaziciela Organic Farma Zdrowia S.A.

Coöperatief AVALLON MBO U.A., Pana Sławomira Chłonia i Pana Przemysława Tomaszewskiego łączy porozumienie akcjonariuszy dotyczące współdziałania w zakresie zarządzania spółką Organic Farma Zdrowia S.A. zawarte w dniu 5 maja 2010 r.

Przed zmianą udziału w związku z ww. zaistniałymi wydarzeniami:

a) posiadana liczba akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosiła 3.349.036 akcje (w tym 625.725 akcji imiennych), z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 2.008.562 akcje zwykłe na okaziciela, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał łącznie 883.955 akcje (w tym 347.625 akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 456.519 akcji (w tym 278.100 akcji imiennych);

b) posiadany procentowy udział akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosił 80,08%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 48,02% akcji, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 21,14% akcji, Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 10,92% akcji;

c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosiła 3.974.761 głosów, z tego 1.251.450 głosów z akcji imiennych serii A oraz 2.723.311 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 2.008.562 głosy, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 1.231.580 głosów (w tym 695.520 głosów z akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 734.619 głosów (w tym 556.200 głosów z akcji imiennych);

d) posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosił 80,35%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 40,60% głosów, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 24,89% głosów, Pan Przemysław Tomaszewski posiadał 14,85% głosów.

W związku ze zdarzeniami, o których mowa powyżej, w imieniu swoim wraz z Coöperatief AVALLON MBO U.A. z siedzibą w Amsterdamie oraz wraz panem Przemysławem Tomaszewskim, którzy działają w porozumieniu (“strony porozumienia”) przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 3.349.211 akcje (w tym 625.725 akcji imiennych), z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiada 2.008.562 akcje zwykłe na okaziciela, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada łącznie 884.130 akcje (w tym 347.625 akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiada 456.519 akcji (w tym 278.100 akcji imiennych);

b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 74,72%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiada 44,81% akcji, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 19,72% akcji, Pan Przemysław Tomaszewski posiada 10,18% akcji;

c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 3.974.936 głosów, z tego 1.251.450 głosów z akcji imiennych serii A oraz 2.723.486 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiada 2.008.562 głosy, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 1.231.755 głosów (w tym 695.520 głosów z akcji imiennych), Pan Przemysław Tomaszewski posiada 734.619 głosów (w tym 556.200 głosów z akcji imiennych);

d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 75,75%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiada 38,28% głosów, Pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 23,47% głosów, Pan Przemysław Tomaszewski posiada 14,00% głosów.

W imieniu Coöperatief AVALLON MBO U.A. oraz Pana Sławomira Chłonia i Pana Przemysława Tomaszewskiego oświadczam, że nie wykluczamy zmiany stanu posiadania pakietu akcji Spółki.”

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
31-10-2014     Sławomir Chłoń     Prezes Zarządu