Polityka prywatności

 

Korzystając ze strony internetowej Organic Farma Zdrowia i naszego sklepu internetowego www.organic24.pl, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

1. Przeglądając strony internetowe zgadzasz się  na wyświetlanie informacji o produktach i ich cenach.

2. Składając zamówienie w Sklepie Organic24.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organic24.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organic24.pl oraz ich przetwarzanie dla celów marketingowych.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1-3 są przetwarzane przez Administratora danych – organic24.pl – sklep internetowy Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Głubczycka 11 lok. 1, 02-417 Warszawa , NIP 522-280-57-93, REGON 140478291, KRS 0000293247 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
– w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
– jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez organic24.pl

6. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od klientów dane podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy kurierskie, pośrednicy płatności, firmy rozwijające i serwisujące oprogramowanie sklepu. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego z uwagi na cel czynności minimum. Dane udostępnione przez klienta mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

7. W każdym czasie oraz w dowolnej formie, klient może cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej oraz ofert marketingowych.

8. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach www.organic24.pl w sekcji Moje Konto.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

– rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

9. W celu poprawienia użyteczności strony internetowej oraz strony internetowej w sklepie internetowym jest stosowany system Google Analytics. System ten służy do analizy ruchu na stronie, wykorzystując do celu pliki cookies. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez stronę i sklep internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika/klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem przez klienta z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez stronę internetową i sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia klientom interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klienta zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez stronę i sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku możliwa jest blokada instalowania plików cookies lub usunięcie stałych plików cookies, przy wykorzystaniu opcji przeglądarki internetowej. Obok plików cookies strona internetowa i sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli klienci na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryn oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam. Dane te są archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie są łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.