Rada Nadzorcza

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018r (PL-ENG)
pdf button Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku PL
pdf button  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku
pdf button Sprawozdanie RN z działalności w 2015 roku
pdf button  Sprawozdanie RN z dzialalnosci w 2014 roku
pdf button Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku
pdf button Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnosci w 2012 roku
 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA

Pan Silvio Fabio Brescacin

Silvio Fabio BRESCACIN całe swoje życie zawodowe poświęcił produkcji i dystrybucji produktów pochodzących z upraw biologicznych i biodynamicznych. Po zdobyciu dyplomu z rolnictwa na Uniwersytecie w Padwie w 1979 roku, współpracuje przy tworzeniu Stowarzyszenia antropozoficznego Rudolfa Steinera w Conegliano w regionie Treviso.  W 1985 jest jednym z założycieli Ariele, jednego z pierwszych we Włoszech punktów sprzedaży żywności ekologicznej.

W 1987 jest współzałożycielem spółki dystrybucyjnej GEA, a później (1998) Ecor S.p.A., która staje się czołowym dystrybutorem produktów organicznych i biodynamicznych dedykowanym do wyspecjalizowanego handlu detalicznego.  W 2002 roku, za pośrednictwem spółki Ecor, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego, promuje Cuorebio, projekt stowarzyszający sklepy z produktami ekologicznymi.

W 2007 roku firma Ecor rozpoczęła bezpośrednie zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym Vaira w Petacciato.  W 2009 roku jest współtwórcą fuzji między Ecor S.p.A. i NaturaSì SpA, z której zrodziła się EcorNaturasì Group, lider włoskiego rynku w dystrybucji produktów biologicznych biodynamicznych i naturalnych.

Od 2012 roku jest prezesem i CEO EcorNaturaSì S.p.A, posiadającej 63,42% akcji Organic Farma Zdrowia S.A.

Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Michael Anders

Członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. od 24.05.2018r. termin upływu kadencji upływa z chwilą zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2018 r.

W 1993 roku ukończył studia na UniwersytecieWitten/Herdecke na wydziale Ekonomii.

Przez pierwsze lata pracy zdobył wyjątkowe doświadczenie w zakresie bankowości oraz zarządzania dużymi projektami non profit. W kolejnych latach działalności:

styczeń 1996 – czerwiec 1999 IMBUS GmbH – Dyrektor Generalny

sierpień 2004 – grudzień 2008 Kanclerz i Dyrektor Zarządzający Alanus University Alftera także Dyrektor Zarządzający Fundacji Alanus, Alfter.

Grudzień 2008 – grudzień 2012 r. – Dyrektor Handlowy i Kanclerz przy University of Witten / Herdeckei Dyrektor Zarządzający filii uczelni

od stycznia 2013 r.ISI Initiative of SocialImpact GmbH – Dyrektor Generalny

od sierpnia 2014 Software AG – Fundacja- Kierownik projektu

od 2018 – AgriCulturaSpA członek Rady Nadzorczej

Działalność poza emitentem nie ma dla emitenta znaczenia.

Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Pan Fausto Iori

Fausto Iori, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Termin upływu kadencji upływa z chwilą zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Organic Farma Zdrowia S.A. za 2018 r. 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;
Magister Inżynier Elektronik (Uniwersytet w Padwie, Włochy), doktorat na Uniwersytecie Berkeley, Kalifornia.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta; brak.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem;
1996-2002 założyciel i Członek Zarządu spółki Efinance Consulting SpA. (firma konsultingowa). 
2002-2018 Członek Zarządu w Efinance Consulting Reply – Reply SpA REY – włoskiej spółki giełdowej (segment STAR). 
Dyrektor Zarządzający EcorNaturaSi SpA. od stycznia 2019 roku.
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; brak
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego; brak
g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej – nie
h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie.

Pan Michał Dąbrowski

Ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1994 roku. W latach 1994-1996 – Interimpex/BP Poland Sp. z o.o. pracował na stanowisku ds. pozyskiwania lokalizacji pod stacje paliw. W latach 1996-1997 – Amoco Poland Sp. z o.o. pracował na stanowisku ds. pozyskiwania lokalizacji pod stacje paliw. W latach 1997-1999 – Leroy Merlin Sp. z o.o. pracował na stanowisku ds. pozyskiwania lokalizacji pod Centra Handlowe. Od 1999 prowadzi własną działalność gospodarcza pod nazwą “MD Consulting”. Zajmującą się pośrednictwem i doradztwem w nieruchomościach. Od 2005 roku współwłaściciel i Prezes firmy Wapienniki i Kamieniołomy Pychowickie Sp. z o.o. Od 2005 roku

współwłaściciel firm celowych powołanych do projektów developerskich. W 2007 roku uzyskał licencję zawodową “pośrednik w obrocie nieruchomościami” nr 6855.

Poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. od 12 czerwca 2008

W okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w likwidacji, upadłości lub zarządzie komisarycznym w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

 

Pan Wiktor Raszkowski

Pan Wiktor Raszkowski w 2012 roku ukończył studia I stopnia na kierunku Socjologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Również w 2012 r. rozpoczął pracę na rynku kapitałowym jako analityk biznesowy w spółce Invest Concept Sp. z o.o., która jest Autoryzowanym Doradcą w ASO NewConnect. Od 2015 r. pracuje w Getin Noble Bank S.A., obecnie w centrali banku, jako specjalista od kredytów strukturalnych. Działalność poza emitentem nie ma dla emitenta znaczenia. Pan Wiktor Raszkowski jest wspólnikiem MAZOVIA REAL ESTATES Sp. z o.o.

Nie pełnił funkcji w organach spółek w okresie ostatnich trzech lat i nie był wspólnikiem innych spółek prawa handlowego poza wymienioną powyżej. Nie było prawomocnych wyroków, na mocy których zostałby skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.