ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Raport RB_ASO 1 2012 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 1/2012
Data sporządzenia: 31-01-2012

Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 31.01.2011 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu o nabyciu akcji Organic Farma Zdrowia S.A.
Treść zawiadomienia:

1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Osoba przekazująca informację jest Członkiem Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A.
2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Organic Farma Zdrowia S.A.
3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:
Od dnia 03-01-2011 do dnia: 30-12-2011, na rynku nieregulowanym NewConnect, nabycie 1195 szt. po średniej cenie 9,85 zł za akcję.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

31-01-2012

Sławomir Chłoń

Prezes Zarządu