ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Raport RB_ASO 5 2011 Zawiadomienie od akcjonariusza, Pana Sławomira Chłonia

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 5/2011
Data sporządzenia: 10-05-2011

Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza, Pana Sławomira Chłonia

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd ORGANIC Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 10 maja 2011 roku otrzymał od Pana Sławomira Chłonia zawiadomienie następującej treści:

“Działając w imieniu swoim wraz z Coöperatief AVALLON MBO U.A. z siedzibą w Amsterdamie i wraz z panem Przemysławem Tomaszewskim, którzy działają w porozumieniu na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), niniejszym zawiadamiam:

W dniu 20.04.2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Organic Farma Zdrowia S.A. do kwoty 3.883.696,00 zł. Do rejestru wpisano 410.959 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W dniach 07.04.2009 do 31.12.2010 pan Sławomir Chłoń nabył na rynku nieregulowanym NewConnect 863 akcji zwykłych na okaziciela.

W dniu 02.08.2010 r. pan Przemysław Tomaszewski sprzedał 25.000 akcji zwykłych na okaziciela na podstawie umowy cywilno-prawnej na rzecz Funduszu Coöperatief Avallon MBO U.A.

Coöperatief AVALLON MBO U.A., pana Sławomira Chłonia i pana Przemysława Tomaszewskiego łączy porozumienie akcjonariuszy dotyczące współdziałania w zakresie zarządzania spółką Organic Farma Zdrowia S.A. zawarte w dniu 5 maja 2010 r.

Przed zmianą udziału w związku z zaistniałymi wydarzeniami:

a) posiadana liczba akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosiła 2.762.416 akcje (w tym 625.725 akcji imiennych), z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 1.273.973 akcje zwykłe na okaziciela, pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał łącznie 932.243 akcje (w tym 347.625 akcji imiennych), pan Przemysław Tomaszewski posiadał 556.200 akcji (w tym 278.100 akcji imiennych);

b) posiadany procentowy udział akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosił 79,55%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 36,68% akcji, pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 26,84% akcji, pan Przemysław Tomaszewski posiadał 16,02% akcji;

c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosiła 3.388.141 głosów, z tego 1.251.450 głosów z akcji imiennych serii A oraz 2.136.691 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 1.273.973 głosy, pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadał 1.279.868 głosów (w tym 695.520 głosów z akcji imiennych), pan Przemysław Tomaszewski posiadał 834.300 głosów (w tym 556.200 głosów z akcji imiennych;

d) posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosił 79,96%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiadał 30,06% głosów, pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiadaał 30,20% głosów, pan Przemysław Tomaszewski posiadał 19,69% głosów.

W związku ze zdarzeniami, o których mowa powyżej, w imieniu Coöperatief AVALLON MBO U.A. z siedzibą w Amsterdamie wraz podmiotami działającymi w porozumieniu (“strony porozumienia”) przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 3.174.238 akcje (w tym 625.725 akcji imiennych), z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiada 1.709.932 akcje zwykłe na okaziciela, pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada łącznie 933.106 akcje (w tym 347.625 akcji imiennych), pan Przemysław Tomaszewski posiada 531.200 akcji (w tym 278.100 akcji imiennych);

b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 81,73%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiada 44,03% akcji, pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 24,03% akcji, pan Przemysław Tomaszewski posiada 13,68% akcji;

c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 3.799.963 głosów, z tego 1.251.450 głosów z akcji imiennych serii A oraz 2.548.513 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiada 1.709.932 głosy, pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 1.280.731 głosów (w tym 695.520 głosów z akcji imiennych), pan Przemysław Tomaszewski posiada 809.300 głosów (w tym 556.200 głosów z akcji imiennych;

d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Organic Farma Zdrowia S.A. przez strony porozumienia wynosi 81,75%, z czego Coöperatief AVALLON MBO U.A. posiada 36,78% głosów, pan Sławomir Chłoń wraz z osobami bliskimi i podmiotem zależnym posiada 27,55% głosów, pan Przemysław Tomaszewski posiada 17,41% głosów.

W imieniu swoim, Coöperatief AVALLON MBO U.A. oraz pana Przemysława Tomaszewskiego oświadczam, że nie wykluczamy zmiany stanu posiadania pakietu akcji Spółki.”

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

10-05-2011 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu