Regulamin promocji Jamie

REGULAMIN PROMOCJI

„DARMOWY MAGAZYN JAMIE OLIVER

przy zakupach za minimum 60 zł


prowadzonej w sklepach stacjonarnych Organic

oraz

w sklepie internetowym www.organic24.pl

§ 1

DEFINICJE

 1. Organizator –Organic Farma Zdrowia SA, zarejestrowany pod adresem ul Głubczycka 11/1, 02-417 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293247, NIP: 522-280-57-93.
 2. Promocja– prowadzona przez Organizatora promocja polegająca na możliwości darmowego otrzymania przez każdego uczestnika Magazynu.
 3. Magazyn– objęty promocją magazyn pt. „Jamie Oliver” o tematyce kulinarnej, którego wydawcą jest Marquard Media Polska Sp. z o.o.
 4. Sklep Internetowy – prowadzony przez Organizatora pod adresem sklep internetowy oferujący możliwość dokonania zakupów żywności ekologicznej, naturalnej i tradycyjnej oraz ekologicznych kosmetyków i środków czystości za pomocą, którego istnieje możliwość wzięcia udziału w Promocji.
 5. Sklep Stacjonarny – prowadzony przez Organizatora sklep stacjonarny oferujący możliwość dokonania zakupów ekologicznych, naturalnych i tradycyjnych produktów spożywczych oraz ekologicznych kosmetyków i środków czystości, za pomocą którego istnieje możliwość wzięcia udziału w Promocji. Lista sklepów stacjonarnych wskazana jest pod danym linkiem .
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca klientem sklepu stacjonarnego Organic Farma Zdrowia lub sklepu internetowego , która jednorazowo dokona zakupów w sklepie internetowym lub sklepie stacjonarnym za minimum 60 zł.

§ 2

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

 1. Promocja trwa okresowo tj. od dnia 17.07. 2015 do dnia 10.09.2015 roku lub do dnia wyczerpania zapasów Magazynu.
 2. Termin rozpoczęcia Promocji podawany będzie na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz w Sklepach Stacjonarnych.
 3. Miejscem Promocji jest Sklep Internetowy Organic24.pl oraz każdy ze Sklepów Stacjonarnych Organizatora Organic Farma Zdrowia (w tym sklepy Organic Farma Zdrowia, Tradycyjne Jadło, Organic Zielone Oko, Wega). 

§ 3

ZASADY PROMOCJI

 1. Każdy Klient Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego w okresie trwania Promocji, który spełni wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu oraz który wyrazi taką chęć w otrzyma darmowy egzemplarz Magazynu.
 2. W ramach całego okresu Promocji jeden Klient może otrzymać wyłącznie jeden egzemplarz Magazynu. 

§ 4

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy pełnoletni Klient Sklepu Internetowego albo jednego ze Sklepów Stacjonarnych, który w okresie trwania Promocji (lub w okresie dostępności Magazynów w ramach Promocji) dokona transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na produkty oferowane w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym za minimum 60 zł.
 2. Uczestnikiem Promocji nie mogą być podmioty gospodarcze. 

§ 5

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
 2. w formie pisemnej – listem wysłanym na adres Wydawnictwa: Marquard Media Polska przy ul. Wilczej 50/52 00-679 Warszawa.
 3. za pomocą poczty elektronicznej: jamie@organicmarket.pl .
  1. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Klienta Promocji oraz powód reklamacji. Jednocześnie do reklamacji Klient winien dołączyć dowód spełnienia warunków wskazanych w § 4 (co do warunku pełnoletności – skan dowodu osobistego, co do warunku dokonania zakupów – skan dokumentu księgowego potwierdzającego realizację w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym transakcji na kwotę minimum 60 zł)
  2. Organizator ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji Klienta.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych  ,
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Klienci biorący udział w Promocji spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać okazania dokumentu tożsamości potwierdzających pełnoletniość Klientów.
 3. Uprawnienia nabyte przez Klientów w związku z udziałem w Promocji nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.